top of page

Privacy verklaring

Met deze privacy verklaring informeren wij u onder meer over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Yes I Am verwerkt uw persoonsgegevens die door u worden verstrekt indien u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam

 2. Geslacht

 3. Adresgegevens

 4. Telefoonnummer

 5. E-mailadres

 6. Bankrekeningnummer

 7. Medische gegevens indien u die zelf verstrekt.

 

Het doel van deze gegevensverwerking is:

 1. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij uw verzoek en om de door u gevraagde goederen en diensten af te kunnen leveren.

 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 3. Het afhandelen van uw betaling

 4. Voor het verzenden van de nieuwsbrief

 5. Yes I Am verwerkt uw naam, adres en woonplaats-gegevens, bankgegevens en betalingen ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor onze boekhou-ding, debiteurenadministratie en belastingaangifte.

 

De grondslag voor deze gegevensverwerking

Yes I Am verzamelt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die met u is tot stand gekomen.

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke, Yes I Am, rust, waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Yes I Am verwerkt de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, zoals gezondheidsgegevens die door uzelf met uw toestemming, in correspondentie wordt verstrekt in het kader van de dienstverlening. Het doel hiervan is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yes I Am neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yes I Am) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yes I Am bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden bewaard zolang u aangeeft in het bestand te willen blijven en geïnteresseerd te zijn in de aangeboden diensten en zolang als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In andere gevallen worden uw persoonsgegevens na 2 jaar verwijderd of indien u aangeeft dat u uw gegevens eerder verwijderd wilt hebben zal dit eerder gebeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bij de verwerking van gegevens wordt door Yes I Am gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals  het boekhoudsysteem, het email systeem, de boekhouding. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yes I Am blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Yes I Am uw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij met uw nadrukkelijke toestemming.

Indien een ervaringsverhaal wordt gedeeld met derden worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt indien u hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief worden uw naam en e-mailadres verzameld.

Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of cliënt bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen.

Grondslag
Bent u nog geen cliënt dan worden uw gegevens verwerkt voor zover u toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u cliënt dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele aanbod aan cliënten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens
Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een extern mailprogramma dat voldoet aan alle wettelijke eisen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yes I Am gebruikt cookies om de aangeboden diensten en functionaliteiten op onze website te verstrekken en om onze gebruikerservaring te verbeteren.

Cookies zijn kleine bestanden of andere stukken van gegevens die worden gedownload of opgeslagen op uw computer of een ander apparaat, waarmee informatie kan worden gekoppeld over uw gebruik van onze website (waaronder bepaalde aangeboden diensten en functionaliteiten van derden als onderdeel van onze website).

Beveiliging

Yes I Am neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-making en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yesiam.eu.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens  te corrigeren. U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of; de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of; de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onder-neming en derden.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yes I Am en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yesiam.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yes I Am wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Yes I Am dient deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkingsdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Vragen, Opmerkingen & Klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe er omgaan wordt met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken.

Verantwoordelijke voor de juiste verwerking

Yes I Am, gevestigd aan Orkaden 58, 3825 ZA Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens
Website: www.yesiam.eu
Postadres: Orkaden 58, 3825 ZA Amersfoort
Telefoonnummer: 06-27652299

Renée Cool is de Functionaris Gegevensbescherming van Yes I Am. 

Zij is te bereiken via het e-mailadres: info@yesiam.eu

bottom of page